Thông tin dự án

  • Danh mục: SharePoint Migration
  • Khách hàng: Vietcombank
  • Tham khảo: #

VCB Nâng cấp hệ thống

Migrate hệ thống SharePoint 2010 sang SharePoint 2019

Dự án tiêu biểu

Các dự án chúng tôi đã tham gia

Tạp chí Môi Trường

Out source Maintenance

Tổng cục dự trữ nhà nước

SharePoint, Maintenance

Cổng TTĐT Quảng Ninh

SharePoint, Out source

Tổng cục môi trường

SharePoint, Out source, Portal