Thông tin dự án

  • Danh mục: Out source Migration
  • Khách hàng: EVN
  • Tham khảo: #

Văn Phòng điện tử EVN

Phát triển Hệ thống vận hành nội bộ EVN

Dự án tiêu biểu

Các dự án chúng tôi đã tham gia

Tạp chí Môi Trường

Out source Maintenance

VCB Nâng cấp hệ thống

SharePoint, Migration