Thông tin dự án

  • Danh mục: OutSource
  • Khách hàng: Thanh tra bộ
  • Tham khảo: #

Quản lý Hồ sơ thanh tra

Phát triển ứng dụng quản lý tài liệu thanh tra

Dự án tiêu biểu

Các dự án chúng tôi đã tham gia

Tạp chí Môi Trường

Out source Maintenance

Học Tiếng Anh trực tuyến

Out source

Phần mềm tổ chức cán bộ

Out source

Hệ Thống Quản Lý Giao Việc

Out source