Thông tin dự án

  • Danh mục: SharePoint OutSource f-Portal
  • Khách hàng: Tổng cục môi trường
  • Tham khảo: http://vea.gov.vn/

Tổng cục môi trường

Phát triển Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường

Dự án tiêu biểu

Các dự án chúng tôi đã tham gia

Tạp chí Môi Trường

Out source Maintenance

Tổng cục dự trữ nhà nước

SharePoint, Maintenance

Cổng TTĐT Quảng Ninh

SharePoint, Out source

VCB Nâng cấp hệ thống

SharePoint, Migration