Thông tin dự án

  • Danh mục: SharePoint, Maintenance
  • Khách hàng: Tổng cục dự trữ nhà nước
  • Tham khảo: http://gdsr.mof.gov.vn/

Tổng cục dự trữ nhà nước

Bảo trì hệ thống cổng thông tin điện tử Tổng cục dự trữ nhà nước

Dự án tiêu biểu

Các dự án chúng tôi đã tham gia

Tạp chí Môi Trường

Out source Maintenance

Cổng TTĐT Quảng Ninh

SharePoint, Out source

Tổng cục môi trường

SharePoint, Out source, Portal

VCB Nâng cấp hệ thống

SharePoint, Migration