Thông tin dự án

  • Danh mục: OutSource
  • Khách hàng: Hyperion
  • Tham khảo: #

Hệ Thống Quản Lý Giao Việc

Phát triển ứng dụng quản lý công việc nội bộ cho Hyperion

Dự án tiêu biểu

Các dự án chúng tôi đã tham gia

Tạp chí Môi Trường

Out source Maintenance

Học Tiếng Anh trực tuyến

Out source

Phần mềm tổ chức cán bộ

Out source

Quản lý Hồ sơ thanh tra

Out source