TRIỂN KHAI PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP

Đa số doanh nghiệp nhận thức được vai trò của phân tích dữ liệu (Data Analytics). Theo báo cáo “Big Success with Big Data” được Accenture (công ty cung cấp công nghệ và dịch vụ tư vấn quản trị độc lập) thực hiện: 89% các nhà lãnh đạo doanh nghiệp nghĩ rằng Big Data (Dữ liệu lớn) sẽ làm thay da đổi thịt hoạt động kinh doanh như Internet đã từng làm.